Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2016

2326 e8e4
8161 d7d7
typromantykaq
5070 8a84
Reposted fromdisheveled disheveled
typromantykaq
5433 de20
Reposted fromdisheveled disheveled
typromantykaq
5112 438b
Reposted fromdisheveled disheveled viabigevilgrin00 bigevilgrin00
7834 789a 500
Reposted fromamatore amatore
8604 4c05 500
Reposted fromjaneminou janeminou viabigevilgrin00 bigevilgrin00
1940 ef91 500
Reposted fromjaneminou janeminou viabigevilgrin00 bigevilgrin00
4712 c052 500

Kazumi Kurigami, 1984

typromantykaq
8022 e6a2
typromantykaq
typromantykaq
typromantykaq

February 04 2016

typromantykaq

Wolność polega na tym, że przed nikim i z niczego nie muszę się tłumaczyć.

— Karl Lagerfeld
Reposted fromMissMurder MissMurder viadespond despond
typromantykaq
5803 ec12 500
Świetlicki.
typromantykaq
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy się go potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym.
— Wiesław Myśliwski – Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromolakocie olakocie viadespond despond
typromantykaq
8060 81b6 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viacheersbaby cheersbaby
2380 d750 500
Reposted fromamatore amatore
typromantykaq
4895 89b3 500
Reposted fromJoasia993 Joasia993
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl