Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2013

5029 5553


Reposted fromkattrina kattrina viamartexxx martexxx
typromantykaq

Ona jest inna, 
nikt zrozumieć jej nie umie
i nawet ona sama 
siebie nie rozumie
od lat niezmiennie 
na świat patrzy jak zza szyby
i ciągle żyje... 
Ciągle żyje tak na niby.

— Jerzy Andrzej Masłowski
typromantykaq
typromantykaq
typromantykaq
Reposted fromcouples couples
typromantykaq
Reposted fromcouples couples
typromantykaq
Reposted fromcouples couples
typromantykaq
Reposted fromcouples couples
typromantykaq
3542 0252 500
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viairrespective irrespective
typromantykaq
typromantykaq
9712 e426
Reposted fromMamba Mamba viapsychoviolet psychoviolet
typromantykaq
2654 bdf9
Reposted fromtutaj tutaj viacouples couples

September 07 2013

typromantykaq
6694 90db
Reposted fromtimetolove timetolove viabemygod bemygod
typromantykaq
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms vianieuciekaj nieuciekaj

September 06 2013

typromantykaq
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piekny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów.
— J.W. Goethe
4074 decf
Reposted fromamatore amatore
typromantykaq
3368 4b52
Reposted frompoppyseed poppyseed viayoungblood youngblood
7088 e61f
typromantykaq
5832 8cde
Reposted frompesy pesy
typromantykaq
5834 57df
Reposted frompesy pesy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl